Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Aktualne przepisy przeciwpożarowe w budownictwie

Artykuł zewnętrzny

Budynki to miejsca, gdzie spędzamy 90% czasu. Nic więc dziwnego, że wznoszenie ich zgodnie z najlepszymi standardami jest priorytetem, a ochrona przeciwpożarowa staje się jednym z najważniejszych aspektów budowania.

Aktualne przepisy przeciwpożarowe w budownictwie
Aktualne przepisy przeciwpożarowe w budownictwie
Bariery ogniowe

Jak osiągnąć jego najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego? Budować tak, by maksymalnie ograniczyć zagrożenie od ognia i pożaru dla życia i zdrowia ludzi, dla mienia i środowiska. Niebagatelną rolę odgrywa tu klasa odporności ogniowej elementów budynku oraz ich izolacja cieplna. Ocieplając budynek – jego ściany, dach, stopy i przewody instalacyjne niepalnym materiałem zdecydowanie poprawiamy bezpieczeństwo pożarowe. Co ważne, jedynym niepalnym materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna. 

Gdzie szukać przepisów

Zasady ochrony przeciwpożarowej reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351). Dodatkowym aktem prawnym, który zawiera wymagania w tym zakresie, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Źródło: https://bariery-ogniowe.pl/przepisy-przeciwpozarowe/

Co mówią przepisy o zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku?

„Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;

4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.”

Powyższe zasady należy stosować niezależnie od typu budynku, spośród których przepisy przeciwpożarowe rozróżniają:

  • Budynki ZL - wszystkie obiekty mieszkalne i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty użyteczności publicznej.
  • Budynki IN - budynki inwentarskie.
  • Budynki PM - obiekty wielkokubaturowe, czyli produkcyjno-magazynowe.

Klasa odporności pożarowej według przepisów przeciwpożarowych w budownictwie

Wszystkie typy budynków, muszą mieć określoną w przepisach klasę odporności pożarowej – od A do E, gdzie A jest klasą najwyższą. Przykładowo: budynki mieszkalne wielorodzinne powinny mieć klasy od A do D – w zależności od ich wysokości. Z tej zasady wyłączone są domy jednorodzinne, które nie są objęte podstawowymi przepisami dotyczącymi klasy odporności pożarowej.

Co ważne – klasa odporności pożarowej dotyczy budynku, natomiast klasa odporności ogniowej jego elementów. I tak - dla budynku o klasie odporności pożarowej A, minimalna odporność ogniowa poszczególnych elementów wygląda według przepisów następująco:

  • Główna konstrukcja nośna – R 240
  • Konstrukcja dachu – R 30
  • Strop – R E I 120
  • Ściany zewnętrzne –  E I 120
  • Ściany wewnętrzne – E I 60

gdzie:

R - nośność ogniowa (podana w minutach)

E - szczelność ogniowa (podana w minutach)

I - izolacyjność ogniowa (podana w minutach)

Bezpieczeństwo pożarowe – praktyka w branży

Poza przepisami prawnymi są jeszcze wytyczne branżowe, takie jak DAFA i SITP, które stanowią źródło wiedzy technicznej. Mimo tego, że nie są obligatoryjne,  zostały przygotowane przez najlepszych praktyków i zawierają istotne rozwiązania, których stosowanie poprawia bezpieczeństwo pożarowe elementów budynku.

DAFA to Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, które promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego budownictwa - dachów płaskich, zielonych, ścian zewnętrznych oraz fasad. Stowarzyszenie określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne. Należą do niego najbardziej rzetelni wykonawcy dachów płaskich i fasad, producenci i dostawcy, rzeczoznawcy, architekci i projektanci.

SITP, czyli Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, również wydaje swoje wytyczne techniczne. Jedne z nich dotyczą projektowania ociepleń elewacji ETICS i zawierają one rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie się ognia po elewacji do momentu rozpoczęcia akcji gaśniczej.

Projektując i budując obiektu budowlane należy stosować się przede wszystkim do wymagań przepisów, ale również norm, wytycznych branżowych i innych źródeł wiedzy technicznej. Tylko takie połączenie gwarantuje osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób, korzystających z budynku, a także mienia.

    Więcej o:

Skomentuj:

Aktualne przepisy przeciwpożarowe w budownictwie