Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Europan 11 - pozytywne promieniowanie

red

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłasza 11 edycje konkursu EUROPAN, pod tytułem - Benefits of Friendly Radiation - Pozytywne promieniowanie.

9510800 https bi

Europan to odbywający się co dwa lata od 1988 r konkurs dla młodych architektów i osób zajmujących się zagospodarowaniem przestrzeni, którzy nie ukończyli 40 lat. Celem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań obejmujących różne formy zabudowy mieszkaniowej, a także wypracowanie nowych metod kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Jako największy europejski konkurs ideii dostrzega problemy i konflikty występujące w tkance miejskiej. Europan stał się dla młodych architektów najbardziej znanym sposobem zaistnienia w Europie oraz często pierwszą platformą zetknięcia talentu młodych twórców z rzeczywistymi inwestorami. Konkurs podejmuje próby rozwiązania niezauważanych lub pomijanych dotąd problemów z pogranicza architektury, urbanistyki, socjologii i ekonomii.

Uczestnicy mogą wybrać jako przedmiot swojej pracy dowolny ze zgłoszonych terenów położonych w całej Europie. Takie zasady konkursu sprzyjają uzyskaniu nowego spojrzenia na dane miejsce, na przykład gdy uczestnicy z Hiszpanii będą w swoich pracach studialno-projektowych rozwiązywać problemy terenu położonego w Polsce. Wzbogaca to debatę na temat przekształceń urbanistyczno-architektonicznych.

Celem projektu konkursowego jest wskazanie odpowiedzi na postawiony przez organizatora problem, który w tym roku brzmi dotyczy wykorzystania pozytywnego wpływu inwestycji przy przekształceniu zdegradowanych terenów przemysłowo-magazynowych Grochowa w wielofunkcyjną dzielnicę mieszkaniową.

Strategia miasta

W ostatnim dziesięcioleciu rozwój Warszawy gwałtownie przyspieszył. Pozycja centrum administracyjnego, edukacyjnego, kulturowego i biznesowego oraz wyższa niż w pozostałych regionach kraju średnia zarobków powodują stały wzrost migracji. Ta sytuacja - stały wzrost powoduje ciągle „rozlewanie tkanki miasta” Strategią miasta jest zwiększenie intensywności zabudowy, m.in. poprzez reurbanizację terenów poprzemysłowych oraz kolejowych. Organizacja EURO 2012 i budowa największej w mieście Sali koncertowej Sinfonia Varsovia zwróciły uwagę na konieczność przekształceń terenów na wschodnim brzegu Wisły.

Zadanie projektowe

Projekt powinien uwzględniać specyfikę społeczną i kulturową Pragi i zapobiegać wykluczeniu społecznemu mieszkańców dzielnicy. Optymalna proporcja zabudowy mieszkaniowej, terenów sportu, rekreacji, nowoczesnego przemysłu i pracy sprzyjać powinna dalszemu harmonijnemu i zrównoważonemu rozwojowi dzielnicy. Ze względu na peryferyjne położenie terenu, tworzenie przejrzystej struktury powiązań z miastem - zarówno na poziomie lokalnym jak i całej aglomeracji - wymaga znalezienia atrakcyjnej przyciągającej funkcji na zakończeniu ulicy Podskarbińskiej. W projekcie należy wziąć pod uwagę rozwiązanie problemu istniejących barier komunikacyjnych w postaci linii kolejowych i właściwej od nich izolacji.

Lokalizacja

Teren projektu zlokalizowany jest w prawobrzeżnej części miasta, w zakolu otaczającej go od północy linii kolejowej w dzielnicy historycznie związanej z przemysłem. Od strony południowej obszar graniczy z obiektami sportowymi, pierwotnie przeznaczonymi dla lokalnej społeczności i dalej z tradycyjną dzielnicą mieszkaniową o robotniczo-socjalnym charakterze. Właściwy teren projektu już od lat 30-tych związany jest z przemysłem lotniczym. Obecny właściciel, reorganizujący przedsiębiorstwo podjął decyzje o sprzedaży gruntów. Teren liczy 6ha. Celem projektu jest stworzenie programu dla przyszłych mieszkańców lecz nie kolejnej miejskiej sypialni, ale wielofunkcyjnej dzielnicy zapewniającej optymalne warunki do mieszkania, pracy i relaksu. Podstawą zrównoważonego rozwoju dzielnicy powinno być zachowanie właściwej proporcji zabudowy mieszkaniowej, terenów rekreacji i pracy.

Społeczność

Zasadniczym problemem jest zjawisko gentryfikacji czyli wypierania miejscowej ludności przez nowych, zamożnych mieszkańców. Nowa zabudowa powinna sprzyjać integracji starych i nowych mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron. Projektowana przestrzeń powinna być wielofunkcyjna, sprzyjać aktywności różnych grup społecznych.

Nagrody i wyróżnienia

. Laureat nagrodzony Pierwsza Nagrodą otrzyma 12 000 €

. Laureat nagrodzony Druga Nagrodą otrzyma 6 000 €

. Organizatorzy mogą przyznać Wyróżnienia Honorowe - bez gratyfikacji finansowej

Rejestracja uczestników trwa do 10 czerwca, a termin składania prac upływa z dniem 30 czerwca 2011

więcej na www.europan.com.pl

BRYŁA jest patronem medialnym konkursu

Zobacz także:

Zaprojektuj siedzibę MSN

Ogłoszono konkurs na projekt pomnika

Poznaj nowe Muzeum Śląskie

Skomentuj:

Europan 11 - pozytywne promieniowanie