Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Regulamin konkursu "Bryluj z Bryłą" ("Regulamin")

red.

.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą pt. „Bryluj z Bryłą”, zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem stażu jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagrody określonej w § 5 ust 1 pkt a) jest Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa reprezentowana przez Monika Dąbrowska Agencja 21, NIP: 113 104 07 10, ul. Brukselska 44a lok. 4, 03-973 Warszawa występującą w imieniu i na rzecz Lenovo Polska, zwana dalej „Funadotrem”

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.bryla.pl zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 13 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy Serwisu, w ramach Serwisu prowadzący blogi. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych, w tym danych adresowych.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Zgłosić udział w Konkursie mogą wyłącznie użytkownicy Serwisu, prowadzący w ramach Serwisu blog.

2. Aby zgłosić blog do Konkursu należy w terminie od 13 lipca lipca 2011 od godziny 12:00 do 31 sierpnia 2011 roku do godziny 23:59 założyć w Serwisie swojego bloga lub w ramach prowadzonego przez siebie bloga publikować wpisy, obrazujące temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie, przy czym na zgłoszonym do Konkursu blogu musi znajdować się przynajmniej pięć wpisów.

3. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną ilość blogów.

4. Poprzez opublikowanie każdej z wypowiedzi konkursowych w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść i forma każdej z opublikowanych wypowiedzi konkursowych nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia każdej z wypowiedzi konkursowych oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację w Serwisie.

5. Poprzez opublikowanie każdej z wypowiedzi konkursowych w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści każdej z wypowiedzi konkursowych na stronach Serwisu, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników Konkursu, którzy zgłosili swojego bloga do Konkursu, spełniających warunki określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jury wskaże uczestnika, którego blog zostanie uznany za najciekawszy, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator do dnia 1 września 2011 roku opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 4 Regulaminu.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

5. NAGRODY.

1. Nagrodą w Konkursie jest:

a) zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. Laptop Lenovo ThinkPad Edge 14" o wartości 1800 pln oraz nagrodę pieniężną tj. sumę pieniężną w wysokości 1/9 o wartości brutto nagrody rzeczowej - jeden zestaw dla uczestnika określonego w § 4 ust. 2 Regulaminu,

b) dwumiesięczna, nieodpłatna praktyka/staż w redakcji Serwisu Bryła.pl.

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust 1pkt a) niniejszego paragrafu, Fundator potrąci z części gotówkowej nagrody kwotę w wysokości 10% łącznej wartości nagrody (obejmującej podatek od towarów i usług) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagroda konkursowa określona w ust 1 pkt a) niniejszego paragrafu zostanie wydana przez przedstawiciela Fundatora uczestnikowi określonemu w § 4 ust. 2 Regulaminu pierwszego dnia praktyki/stażu w siedzibie Organizatora.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i §4 Regulaminu jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

6. STAŻ

1. Organizator, zapewni Laureatowi nieodpłatną praktykę/staż w redakcji Serwisu Bryła.pl.

2. Termin rozpoczęcia stażu/praktyki nastąpi najpóźniej z dniem 1 września 2011 r., chyba, że Laureat i Organizator wyrażą zgodę na rozpoczęcie stażu/praktyki w terminie późniejszym.

3. Czas trwania stażu/praktyki nie może być krótszy niż okres dwóch miesięcy. Termin jej rozpoczęcia, jak też inne warunki odbywania praktyki, zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Organizatorem, a stażystą/praktykantem.

4. Organizator Konkursu nie ma obowiązku pokrycia stażyście/praktykantowi kosztów zakwaterowania na czas trwania stażu/praktyki oraz kosztów podróży.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem ,,Bryluj z Bryłą” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Regulamin konkursu "Bryluj z Bryłą" ("Regulamin")