Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Sposób na cichą i komfortową przestrzeń biurową. Szklane ściany działowe MB–HARMONY Office od Aluprof

sponsorowany

System lekkich, trwałych i łatwych w montażu wewnętrznych ścian szklanych MB-HARMONY OFFICE to najnowsza propozycja Aluprof, lidera w produkcji systemów aluminiowych, będąca odpowiedzią na potrzeby rynku i obowiązujące trendy w obszarze aranżacji przestrzeni biurowej.

MB–HARMONY Office
MB–HARMONY Office
Aluprof

Szklane ścianki działowe to coraz popularniejszy sposób na aranża­cję przestrzeni biurowych i obiek­tów użyteczności publicznej. Dzięki nim nawet w bardzo małych pomieszcze­niach możliwe jest wydzielenie odręb­nych stref zapewniających komfort pracy oraz poczucie prywatności. W odróżnieniu od tradycyjnych ścian czy prowizorycz­nych przepierzeń szklane ściany nie tylko optycznie powiększają wnętrze, ale także przepuszczają światło i gwarantują dosko­nałą izolacyjność akustyczną przy zacho­waniu wysokich walorów estetycznych. Odpowiedzią na potrzeby rynku i obo­wiązujące trendy w obszarze aranżacji przestrzeni biurowej jest rozwiązanie Alu­prof – system lekkich, trwałych i łatwych w montażu wewnętrznych ścian szklanych MB–HARMONY OFFICE.

Praktyczne i proste w montażu szklane ściany

Mimo że szklane ściany działowe są stosowane w przestrzeniach biurowych i obiektach użyteczności publicznej od wielu lat, na znaczeniu zyskały zwłasz­cza w dobie pandemii. To właśnie wte­dy kluczowe stało się ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi i za­pewnienie pracownikom maksimum bez­pieczeństwa. Jednak wewnętrzne ściany szklane cieszą się uznaniem z jeszcze in­nych powodów. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie komfortu pracy, m.in. po­przez wydzielenie indywidualnej przestrzeni, która nie tylko daje poczucie prywatności, ale też pozwala na dostęp dziennego światła i zapewnia doskona­łą izolacyjność akustyczną tworzonych wnętrz, co z kolei gwarantuje zachowanie poufności prowadzonych rozmów. Wy­zwaniu, jakie bez wątpienia stanowi zmia­na rozkładu pomieszczeń i jednoczesne ich wyciszenie, jest w stanie sprostać MB–HARMONY OFFICE od Aluprof. Roz­wiązanie oferowane przez lidera w pro­dukcji systemów aluminiowych pozwala na tworzenie stabilnych i trwałych ścia­nek szklanych o maksymalnej wysoko­ści 3600 mm, które doskonale wpisują się w istniejące wnętrza, niezależnie od tego, w jakim stylu je zaaranżowano. Umożliwia to prosta, geometrycznie lekka konstruk­cja kształtowników – widoczna szero­kość profilu to zaledwie 31 mm. System MB–HARMONY OFFICE oparto na kilku ele­mentach bazowych, a dzięki zredukowanej do minimum liczbie łączników i akceso­riów jego montaż przebiega szybko i łatwo – ponadto nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu budowlanego ani specjalistycz­nych narzędzi. Większość prac można przeprowadzić bezpośrednio na budowie, bez konieczności skomplikowanych obró­bek, jedynie za pomocą przenośnej piły i wiertarko-wkrętarki.

MB-HARMONY DUO
MB-HARMONY DUO
Aluprof

Doskonała izolacyjność akustyczna w parze z wysoką estetyką

MB–HARMONY OFFICE od Aluprof do­stępny jest w dwóch wariantach. Podsta­wowy, MB-HARMONY, w którym wysokość kształtowników to tylko 31 mm, a głębo­kość zabudowy 45 mm, służy do budowy wewnętrznych ścian szklanych jednoszybowych. Dzięki bardzo dobrym parametrom w zakresie izolacyjności aku­stycznej (Rw do 39 dB, a RA1 do 38 dB) za­pewnia odpowiednie wyciszenie i komfort pracy, eliminując odgłosy rozmów, dźwięk radia czy hałas emitowany przez urzą­dzenia biurowe. Uzupełnieniem systemu jest MB–HARMONY DUO, wykorzystywa­ny do budowy wewnętrznych ścian dwu­szybowych. Dodatkowa warstwa szklenia przekłada się na doskonałe parametry aku­styczne (Rw do 48 dB,  RA1 do 46 dB), dla­tego rozwiązanie to przeznaczone jest do przestrzeni biurowych o bardzo wysokich wymaganiach w zakresie tłumienia hałasu – sal szkoleniowych, konferencyjnych, i innych pomieszczeń, w których konieczne jest odgrodzenie od hałasu na zewnątrz bądź zapewnienie poufności prowadzonych rozmów. Mimo że w przypadku MB–HARMONY DUO głębo­kość zabudowy wynosi 92 mm, rozwiązanie pozostaje kompatybilne z jednoszybową wersją MB–HARMONY – produkty są spój­ne pod względem wyglądu od strony ze­wnętrznej i mogą być stosowane w obrębie jednego pomieszczenia, umożliwiając estetyczne zaaranżowanie przestrzeni. Systemy te można łączyć także z innymi produkta­mi Aluprof, jak MB–45 OFFICE oraz MB–80 OFFICE. Możliwe warianty wykończenia pro­fili to anoda, kolory z palety RAL oraz z pa­lety ADEC w kolorze drewna i betonu. Na atrakcyjność szklanych ścian wewnętrz­nych Aluprof dodatkowo wpływa fakt, że dzięki charakterystycznej budowie profili nie ma potrzeby stosowania spoin akrylo­wych po zakończeniu budowy, a profil jest mocowany bezpośrednio do podłoża. W za­leżności od typu szkła (konstrukcja obu systemów umożliwia zastosowanie szkła laminowanego, laminowanego w wersji akustycznej oraz hartowanego w zakresie od 10 mm do 12 mm grubości) wysokość szklenia obu produktów wynosi między 3200 mm a 3600 mm.

MB–HARMONY Office
MB–HARMONY Office
Aluprof

Trwałość i stabilność potwierdzone badaniami

Pomimo lekkiej konstrukcji profili sys­tem MB–HARMONY OFFICE wyróżnia się wysoką sztywnością i trwałością, które zo­stały potwierdzone badaniami. Rozwią­zanie oferowane przez Aluprof posiada Europejską Ocenę Techniczną, a dodatko­wo uzyskało wysokie parametry w zakre­sie izolacyjności akustycznej, stabilności i niezawodności podczas niezależnych te­stów przeprowadzonych w laboratorium badawczym Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku oraz Instytucie Techniki Budow­lanej w Warszawie. MB–HARMONY OFFICE zasługuje również na docenienie ze względu na za­stosowane w nim nowoczesne rozwiąza­nia techniczne i konstrukcyjne, a także wiele usprawnień, m.in. wykorzystanie uszczelek przyszybowych wprowadzanych w profil jeszcze przed jego montażem, a nie – jak to ma miejsce zazwyczaj – już po osadzeniu szkła, czy intuicyjny system osadzania szyb z nowymi, modułowymi podkładkami szklenia. Warto też zwró­cić uwagę na uniwersalną ościeżnicę pasującą do wszystkich typów drzwi, de­dykowane okucia wiodących europejskich producentów oraz autorską kontrpłytkę umożliwiającą precyzyjne regulowanie za­wiasów. To wszystko sprawia, że system MB-HARMONY OFFICE idealnie spraw­dzi się podczas budowy wewnętrznych ścian szklanych. Dzięki odpowiedniej izo­lacyjności akustycznej wydzielonych przestrzeni rozwiązanie korzystnie wpły­wa na efektywność pracowników oraz zapewnia im swobodę prowadze­nia spotkań i rozmów. A lekkość i trwałość konstrukcji oraz szybki i prosty montaż przekładają się na funkcjonalność i estetykę we­wnętrznych szklanych ścian Aluprof.

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Sposób na cichą i komfortową przestrzeń biurową. Szklane ściany działowe MB–HARMONY Office od Aluprof