Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmień Port i Cypel Czerniakowski!

red.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło dzisiaj konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie. Jest to element tworzenia nowej jakości ładu przestrzennego na styku miasta z rzeką. Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać do 6 wrześnie.

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie - jako głównego portu rzecznego Warszawy z przeznaczeniem na rekreacje, sport i turystykę wodną - oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania atrakcyjnych terenów publicznych z przeznaczeniem rekreacyjnym, sportowym i turystycznym. Opracowaniem objęty będzie obszar ok. 30 ha terenu, w tym tereny inwestycyjne miedzy ul. Czerniakowską a basenem portowym (ok. 5 ha); kanał i basen portowy wraz z nabrzeżami (ok. 10 ha); Cypel Czerniakowski (ok. 15 ha) oraz nabrzeże Wisły na długości ok. 1 km.

Dzięki przeprowadzeniu konkursu możliwe będzie wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru Portu i Cypla Czerniakowskiego. Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi stanie się punktem wyjścia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru oraz przygotowania oferty inwestycyjnej dla wspólnej realizacji przedsięwzięć opartych na podziale zadań pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym lub innej formie współpracy z podmiotami prywatnymi. W związku z powyższym, maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie jest możliwy do oszacowania na tym etapie.

Podstawowe założenia Konkursu:

wykorzystanie obszaru Cypla Czerniakowskiego dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, usług o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, sportowym oraz (ewentualnie) organizacji imprez masowych oraz usług towarzyszących;

ochrona dziedzictwa kulturowego obszaru, a w szczególności przywrócenie odpowiedniej oprawy urbanistycznej osi Stanisławowskiej oraz ochrona istniejących reliktów stoczni rzecznej.

Należy dodać, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 12.03.2010r. wszczął postępowanie administracyjne wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Portu Czerniakowskiego (informacja: Załącznik K)

ochrona dziedzictwa przyrodniczego Warszawy, w szczególności ochrona rzeki Wisły i tych zasobów przyrodniczych, dla ochrony których powołany został Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły;

uporządkowania struktury komunikacyjnej obszaru z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,

wykorzystanie walorów ekonomicznych terenu poprzez określenie podziału zadań i relacji między samorządem terytorialnym a sektorem prywatnym.

Do zadań uczestników Konkursu należeć będzie:

opracowanie studium powiązań Portu i Cypla Czerniakowskiego z otaczającymi terenami;

opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Portu i Cypla Czerniakowskiego w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy;

opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania nabrzeży portowych oraz terenów inwestycyjnych pomiędzy basenem portowym a ul. Czerniakowską;

szczegółowe opracowanie urbanistyczne obszarów Portu i Cypla Czerniakowskiego - powiązanych przestrzennie i funkcjonalnie z Osią Stanisławowską, osią ?Saperską? oraz Wałem Wiślanym;

działanie projektowe w realiach ekonomicznych, pozwalających na sprawną realizację zamierzeń inwestycyjnych;

opracowanie powinno zakładać możliwość etapowania realizacji inwestycji, nie mające wpływu na funkcjonowanie uprzednio zrealizowanych etapów;

opracowanie koncepcji komunikacyjnej obszaru, zapewniającej: sprawną obsługę istniejących i projektowanych funkcji terenu, lepsze wykorzystanie nabrzeży portowych oraz spełniającej wymogi przepisów prawnych;

opracowanie koncepcji komunikacyjnej w zakresie turystyki rowerowej w oparciu o wytyczne zawarte w dokumencie Nadwiślański Szlak Rowerowy.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać do 6 wrześnie br., po czym osoby spełniające spełniających wymagania zawarte w Regulaminie zostaną zaproszone do składania prac konkursowych, na co będą mieć ponad 5 tygodni. Zwycięskie prace poznamy w grudniu br.

źródło: www.um.warszawa.pl

    Więcej o:

Skomentuj:

Zmień Port i Cypel Czerniakowski!