Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kategoria obiektu budowlanego

C.

Jednym z zagadnień z zakresu projektowania i budowy obiektów, z którym borykają się projektanci, pozostaje kwestia określenia kategorii złożoności obiektów.

Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego
Dariusz Jarzabek/Shutterstock

Budownictwo – kategorie

Działalność w sektorze budowlanym można warunkowo podzielić na dwa obszary: wykonywanie indywidualnych robót budowlanych w formule podwykonawczej oraz samodzielną realizację projektów budowlanych.

Pierwszy obszar jest dziś najbardziej powszechny, ponieważ jest stosunkowo prosty pod względem organizacyjnym. W celu wykonywania robót budowlanych zleconych podwykonawcom konieczny jest zapis w statucie przedsiębiorstwa o odpowiednich rodzajach działalności, skompletowanie kadry pracowników w odpowiednich specjalnościach budowlanych, zapewnienie pracownikom badań lekarskich i bezpieczeństwa.

Zupełnie inaczej wygląda proces samodzielnej realizacji projektów budowlanych w Polsce. Założona spółka musi wypełniać obowiązki wynikające ze statusu firmy budowlanej lub dewelopera. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ustawodawca nie zabrania podmiotom gospodarczym jednoczesnego łączenia ról firmy i dewelopera. Definiując klienta budowlanego, ustawodawca posługuje się terminem „inwestor”, niekiedy – „deweloper”. Różnica polega na tym, że deweloper to ktoś, kto buduje na potrzeby innych. Inwestor może budować zarówno dla siebie, jak i na dalszą sprzedaż. Do głównych obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo.

Inwestor może zrealizować projekt we własnym zakresie lub skorzystać z usług tzw. „zastępcy inwestora” lub powierzyć wykonanie prac generalnemu wykonawcy. Zastępca inwestora to osoba lub firma, która bezpośrednio reprezentuje inwestora i organizuje w jego imieniu budowę. Z kolei generalny wykonawca nie jest już przedstawicielem inwestora, ale jego kontrahentem, który na podstawie umowy zobowiązuje się do wykonania całej inwestycji budowlanej („pod klucz”) lub jej określonej części w określonym terminie i za określoną opłatą.

To jak zorganizować pracę w procesie realizacji projektu budowlanego jest decyzją inwestora, o której decydują jego możliwości i specyfika samego projektu. Podstawowym zadaniem na drodze do realizacji projektu budowlanego jest tradycyjnie nabycie praw do odpowiedniej działki.

Zezwolenie budowlane

Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć wniosek do ministerstwa, w którym należy podać informacje dotyczące konkretnego przedmiotu planowanego zakupu nieruchomości, uzasadnienie potrzeby takiego nabycia. W przypadku nabywania gruntu w celach komercyjnych we wniosku należy uzasadnić, w jaki sposób będzie on wykorzystywany w działalności gospodarczej i jak to użytkowanie koreluje z działalnością wnioskodawcy. Ważne jest, aby zrozumieć, że uzyskanie zezwolenia jest konieczne nie tylko do bezpośredniego nabycia działki, ale także do nabycia praw podmiotu gospodarczego będącego właścicielem gruntu. Po uzyskaniu praw do działki konieczne staje się uzyskanie szeregu pozwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących rozpoczęcia prac budowlanych, specyfiki ich realizacji, procesu oddania obiektu do eksploatacji itp.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie projektu budowlanego, który jest opracowywany i wykonywany przez architekta. Zakres i forma projektu są określone prawnie. Przygotowanie projektu odbywa się z uwzględnieniem przyjętego planu zagospodarowania terenu oraz otrzymanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kategoria obiektu budowlanego

Zanim wystąpisz o pozwolenie na budowę, musisz zapoznać się z kategoriami obiektów budowlanych, których jest 30. Bardzo ważny jest tu współczynnik wielkości obiektu. Pozwolenie na budowę jest wymagane dla obiektów następujących kategorii:

• Kategoria I – budynki mieszkalne – jednorodzinne.

• Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej. Budynki produkcyjne.

• Kategoria III – domy letniskowe, budynki gospodarcze, takie jak garaże.

• Kategoria IV – skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

• Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji.

• Kategoria VI – cmentarze.

• Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej.

• Kategoria VIII – niektóre budowle hydrotechniczne piętrzące.

• Kategoria IX – budynki kultury, budynki ogrodów zoologicznych

• Kategoria X – budynki kultu religijnego.

• Kategoria XI – budynki służby zdrowia.

• Kategoria XII – budynki administracji publicznej.

• Kategoria XIII – inne budynki mieszkalne.

• Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego.

• Kategoria XV – budynki sportowe.

• Kategoria XVI – budynki biurowe.

• Kategoria XVII – budynki handlu, stacje obsługi pojazdów.

• Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, budynki składowe, budynki kolejowe.

• Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe (silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych.

• Kategoria XX - stacje paliw.

• Kategoria XXI - obiekty gospodarki wodnej.

• Kategoria XXII - place składowe.

• Kategoria XXIII - obiekty lotniskowe, także obiekty budowlane sił zbrojnych.

• Kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej.

• Kategoria XXV - kolejowe obiekty mostowe.

• Kategoria XXVI – sieci gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi.

• Kategoria XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące.

• Kategoria XXVIII – budynki gospodarcze drogowe.

• Kategoria XXIX – kominy.

• Kategoria XXX - obiekty do korzystania z zasobów wodnych.

Pozwolenie na budowę jest decyzją organu, która zezwala deweloperowi na rozpoczęcie robót budowlanych. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia można złożyć dopiero po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i użytkowania terenu oraz po sporządzeniu projektu budowlanego. Wniosek składa się do pierwszej instancji administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do właściwego wydziału starostwa lub województwa ze względu na położenie działki. W decyzji o pozwoleniu na budowę następuje zatwierdzenie opracowanego projektu budowlanego.

    Więcej o:

Skomentuj:

Kategoria obiektu budowlanego